Změna ve vztahu k druhému

Párová terapie

Vztah je neustálý pohyblivý děj, který je jednou z klíčových a neodmyslitelných součástí života a má zásadní vliv na jeho kvalitu a náplň. Každým vztahem, zažíváme mnoho prožitků, které nás nutí překročit své pomyslné limity.

První vztah, který navazujeme, je z pravidla ten s rodiči, s matkou již od prenatálního období v těhotenství. Mezi základní vývojové fáze v dětství, patří zrcadlení sebe samotného na rodičích a následné formování osobnosti a chování. Tato doba má významný vliv na způsoby vztahování se k druhým a dispozice pro chování ve vztazích.

Přirozeně od vztahu očekáváme naplňující lásku a harmonii, často se ale na místo lásky, objevují bolestné zkušenosti, nepochopení, strach, které mají za následek vzdalování se a to i za cenu extrémního potlačování nebo naopak intenzivního projevu sebe.

Pro koho je vhodná párová terapie?

Pokud zažíváte vztahové napětí, které vám negativně znepříjemňuje nebo znemožňuje soužití a blízkost, párová terapie, vám nabídne prostor k nalezení pocitu bezpečí, aby bylo možné strukturovaně komunikovat a pojmenovávat vše nevyřčené. Stejně tak ale ti, kteří zažívají vztahový klid, který už se stal nudou a hledají možnosti, jaký zaujmout ke vztahu postoj.

Párová terapie má své důležité místo také pokud jste definitivně rozhodnuti ukončit vztah. Ukončení, je velice důležitou fází, protože poté následuje nový začátek. Rozchod bez dostatečně prožitého ukončení, působí jako „nevyrovnané účty“, které negativně ovlivňují nový vztah a případně také potomky partnerů. Oboustranné věnování prostoru pro ukončení vztahu, dovoluje zachovat důstojnost oběma stranám, vyslovit potřebné, projevit vzájemné uznání a laskavost a emocionálně ukončení prožít.

Obvyklá témata

 • opakované navazování a ukončování vztahu
 • agresivita a strach z projevení se
 • nuda ve vztahu
 • velká pasivita a nezájem, či odmítání vs. akceschopnost, preciznost, všímavost
 • potřebujeme ukončit vztah se zachováním úcty a respektu k sobě

Co získáte?

 • Bezpečný prostor pro vyjádření obou stran
 • Pochopení proč jedná tak, jak jedná
 • Hledání společných hodnot
 • Pochopení silných vlivů z dětského období na chování ve vztahu
 • Společný záměr
 • Budování důvěry
 • Rozvíjení, sdílení vzájemné laskavosti, soucitu, projev obdivu
 • Společné rozvíjení kreativity
 • Nastavení si prostoru pro vztah, ale také prostor pro život mimo vztah

Je obvyklé, že je mnoho pozornosti směrem ven, na hledání viníka, která však obě strany velmi zatěžuje a více prohlubuje disharmonii.

Maximálně důležité ve vztahu je pochopit, proč partner jedná tak, jak jedná a stejně tak proč já jednám tak, jak jednám.

Toto vzájemné pochopení umožní nalézt uznání společně vytvářeného jednání a nový pocit bezpečí na obou stranách, který je novou možností pro změnu v komunikaci.

Průběh párové terapie

Když dorazíte do Kytlic, vejdete dřevěnou brankou a následně dveřmi, uvnitř se usadíte do pohovky, která je dost velká na to, aby bylo možné zaujmout polohu, která vám bude příjemná. K celému sezení budete mít k dispozici teplý čaj nebo vodu a jako doplněk pracuji s vůněmi a bylinkami, kterými dotvářím atmosféru vhodnou pro vaše uvolnění. 

Prvním tématem na kterém společně budeme pracovat je nastavení společného záměru terapie, ujasnění, zda vztah rozvíjet či ukončit. 

Začínáme s vyjadřováním niterných potřeb a postojů k událostem ve vztahu. Pro každou stranu je to prostor pro maximální autentické vyjadřování toho, jak se ve vztahu cítí směrem k druhému.

Postupným poodhalováním tématiky, jdeme k jádru vztahu a tak je možné si uvědomovat, co každý za svou stranu ve skutečnosti chce a zda obě strany v sobě nachází svobodnou vůli a záměr vztah proměňovat a propojit nebo pracovat na rozchodu, který bude založen na laskavosti sám k sobě a respektu k druhému.

Pro vzájemnou komunikaci a sestupování k jádru vztahu, využívám terapeutického rozhovoru, vedeného nestranně k oběma přítomným stranám. Rozhovor povede k pojmenování role, kterou ve vztahu nevědomky sehráváte, uvědomování si vlastních hodnot a zdrojových emocí, které vytváří vztahovou disharmonii.

K tomu využijeme navíc expresivních technik arteterapie, ale také přírody, jako zrcadlo příběhu. Povedu vás ke všímavosti k sobě a pojmenovávání vlastních vnitřních schémat, která vám umožní pochopit způsoby vzájemných jednání. Pro úspěch terapie je také důležité uvědomění významného vlivu dětství na stávající chování ve vztahu. Jeho pojmenováním získáte možnost svobodné vůle tvořit nové vlastní struktury v jednání.

Průběh terapie respektuje vaše tempo, jakým potřebujete postupovat. 

Některé dny budeme uvnitř v mém zázemí, v jiné dny v přírodě, kde vás budu provádět technikou zrcadlení vašeho příběhu na okolní krajině. Možná vám bude blízká práce v přírodě právě pro pocit volnosti, kterou v přírodě můžete nalézt. 

Terapie v přírodě je velkým přínosem pro práci s emocemi a pocit laskavosti, který v přírodě máme možnost procítit.

Co je cílem párové terapie?

Vztah je výživnou půdou pro setkání s vlastními stíny, které vytvářejí ve vztahu bolestivé situace způsobující nepřehlednou komunikaci. Pod tíhou pocitu nedorozumění, bývá však často oboustranný zájem situaci řešit, ze kterého pramení hluboký pocit nespravedlnosti.

Cílem je proto nalézt společné téma, které pár spojuje, ale negativně ovlivňuje. Pojmenováním, síla negativního působení ustupuje a vzniká prostor k pochopení a uznání z obou stran a nalezení zdravé symbiózy. S tímto novým postojem k situaci, se proměňuje i způsob komunikace, vedoucí k porozumění.

Párová terapie, díky kreativním technikám s barvami, malováním, tvořením v přírodě, přináší proměnu emocí a s nimi spojený rozvoj kreativity.

Mezi důležité pozitivní cíle patří nalezení vzájemného soucitu a laskavosti, ale také dovednosti ocenit druhého.

Pokud je záměrem ukončení vztahu, tato terapie vám bude přínosem pro budoucí vztahy, které nebudou ovlivněny emocionálním nedosycením z předchozích vztahů.

Změnu dohodnutého termínu hlaste prosím maximálně do 48 hodin před stanoveným časem, jinak účtuji storno poplatek ve výši ceny našeho setkání. Včasnou změnu termínu, i vícekrát opakovanou, s vámi rád bezplatně dohodnu dle vaši individuální situace.